Contact

Jac Meijers
Betuwestraat 28
6137 KB Sittard NL

Tel. 0031 (0)6 114 90 716
info@fotom.nl


Facebook

www.facebook.com/jacques.meijers

Contactformulier: klik hier

 

Nieuws / News:

- Nieuw boek / new book 
- Tentoonstelling Stein/Urmond september 2012
- Tentoonstelling Terpkerk Urmond oktober 2012
- Tentoonstelling Philipsfabriek Sittard november 2012
- Tentoonstelling FEE Fashion, Art, Design jan-mrt 2013 

 

Update: 2-10-2016

Fotostudio

 

Ik beschik over een professioneel ingerichte fotostudio in Sittard.
Deze heeft een omkleedruimte, wasbak en toilet.

Adres:
President Kennedysingel 16
6137 AC Sittard NL
Tel. 0031 (0)6 114 90 716


Contract


Hier kunt u als fotomodel het contract downloaden (WORD-document .doc)

Voorafgaande aan de fotoshoot goed doorlezen, in 2-voud uitprinten, invullen en meenemen naar de fotoshoot.


---------------------


 Ondergetekenden:

Jacques Meijers
Betuwestraat 28
6137 KB Sittard NL

info@fotom.nl

046-7074052
06-44012786


Hierna te noemen: fotograaf

Naam: …………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………

Plaats: …………………………………………………………………………………

Email: …………………………@…………………

Telefoon: ………………………………- …………………………………………


Hierna te noemen: model

Komen overeen dat:

 1. Fotograaf en model zullen medewerken aan het maken van opnamen in de navolgende categorieën:

  portret – fashion – glamour - art – ………………………………………………………-……………………………………………

  (doorhalen wat niet van toepassing is of aanvullen wat anderszins van toepassing is)

  

 1. Plaats en datum van de opnamen is: Plaats: ……………………………………Datum: ………………………………………………

 

 1. De vergoeding voor het model bedraagt: (aankruisen/invullen wat van toepassing is)

  ( ) TFP: ….....................................................................................
  ( ) TFCD (1 cd met foto’s in JPG binnen 1 maand na maken van opnames)
  ( ) Het honorarium zoals afgesproken en aan model betaald, zijnde Є ………………….…………


 1. De vergoeding voor fotograaf bedraagt: Є …………………………… (bij TFP/TFCD geen kosten).
   

 1. De vergoeding voor de visagie bedraagt: Є ……………………………

 1. Het hierboven genoemde model de fotografische opnamen vrij geeft voor publicatie door de fotograaf voor promotie doeleinden van zijn activiteiten als fotograaf, wedstrijden, prijsvragen, fotografie fora op internet, publicatie in boekvorm of tijdschrift of op een tentoonstelling. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door de fotograaf zonder schriftelijke toestemming van het model is niet toegestaan. Bij iedere openbaarmaking van de foto’s door het model (ook op internet) dient het model de fotograaf vooraf te informeren en altijd de naam van de fotograaf bij de foto te (laten) vermelden.

 1. Het model vrijwaart de fotograaf, zijn vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgenden en/of andere rechtspersonen, waarvoor of namens wie hij werkt, inclusief diegene die tot publicatie van het geheel of gedeeltelijke afgewerkte product overgaat, van en tegen elke aansprakelijkheid, indien als gevolg van de fotografische opnamen, welke met volledige medewerking van het model zijn ontstaan of gemaakt tijdens de fotosessie en achteraf via digitale bewerking.

 2. De fotograaf het onverdeelde auteursrecht heeft van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking.

 1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de fotosessie, voor zover die buiten de reguliere wettelijke aansprakelijkheid vallen.

 1. Het model verklaart en bevestigt dat:

 • zij de leeftijd van tenminste 18 jaar heeft en het recht heeft om deze overeenkomst op eigen naam te sluiten. Als het model jonger is dan 18 jaar dient dit contract mede ondertekend te worden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s).

 • zij/hij de hierboven overeengekomen voorwaarden heeft gelezen en volledig begrijpt; 

 • deze overeenkomst ook bindend is voor haar erfopvolgers, juridische vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden.

 

Opgemaakt in tweevoud, gelezen en voor akkoord getekend op:      

Datum: …………………………  Plaats:………………………… 

 

……………………………………                                          ………………………………………
Handtekening fotograaf                          Handtekening model

 

………………………………………………………………………………
+ zo nodig handtekening vertegenwoordiger(s) model

Ruimte voor aanvulling overeenkomst: